Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

Biblioteka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =

REGULAMIN BIBLIOTEKI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

"Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała." Maksym Gorki

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
 2. Rodzicom udzielane jest poradnictwo czytelnicze.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły w wyznaczonych godzinach pracy bibliotekarza.
 4. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.
 5. W bibliotece nie należy spożywać posiłków.
 6. Czytelnicy odpowiadają za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek (sposób zadośćuczynienia za zniszczenie umawia się indywidualnie z bibliotekarzem).
 7. Najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.
 8. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
 9. Wydawnictwa encyklopedyczne nauczyciele mogą wypożyczyć tylko na konkretną jednostkę lekcyjną i po zakończeniu lekcji oddać do biblioteki.
 10. Jednorazowo można wypożyczyć do 3 książek (wyjątek stanowi uczestnictwo w konkursach).
 11. Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.
 12. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami wg potrzeb i możliwości.
 13. Uczestnictwo w zajęciach bibliotecznych poza biblioteką szkolną musi być udokumentowane pisemną zgodą rodzica/prawnego opiekuna.
 14. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i godzinami pracy biblioteki.


Opiekun biblioteki i sekcji: Małgorzata Grzybek

Biblioteka czynna:

 • Poniedziałek - 8.00 - 14.00
 • Wtorek - 8.00 – 14.00
 • Środa - 8.00 – 15.00
 • Czwartek - 8.00 – 14.30
 • Piątek - 8.00 – 13.30


REGULAMIN KOŁA BIBLIOTECZNEGO

1. Zajęcia odbywają się poniedziałki i/lub środy w godz. 14.00- 14.45 w bibliotece szkolnej.
2. Możliwość uczestnictwa w zajęciach istnieje jedynie w przypadku oddania bibliotekarzowi zgody rodzica na uczestnictwo w kole.
3. Zajęcia koła zobowiązują do aktywnego i regularnego uczestnictwa.
4. W razie potrzeby zwolnienia z części zajęć należy przedłożyć bibliotekarzowi „zwolnienie” od Rodzica.
5. Nieobecność należy usprawiedliwić pisemnie „usprawiedliwieniem” od Rodzica.
6. Na zajęciach należy wykonywać polecenia nauczyciela bibliotekarza.
7. Nieodpowiednie zachowanie podczas zajęć, wyklucza z ich uczestnictwa.
8. Wielokrotne zwracanie uwagi bibliotekarza skutkuje wypisem z koła bibliotecznego.
9.  Przynależność do koła bibliotecznego jest jednoczesnym zapisem do Sekcji Przyjaciół Książki.
10. Uczestnicy Sekcji Przyjaciół Książki:
- dają przykład właściwego zachowania się w szkole oraz poza nią;
 - wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, dbają o porządek kulturowy oraz wizualny w bibliotece szkolnej;
 - są pracowici;
 - sumiennie wykonują prośby i polecenia bibliotekarza;
 - biorą udział w uroczystościach organizowanych przez bibliotekę szkolną;
 - biorą udział w konkursach bibliotecznych;
 - promują czytelnictwo w środowisku lokalnym i poza nim.

Opiekun sekcji: Małgorzata Grzybek

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Z Centrum korzystać mogą wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 11 im. H. Sienkiewicza na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
3. Z ICIM można korzystać w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
4. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń wpisuje się do zeszytu, akceptując tym samym regulamin. Wszyscy użytkownicy mają obowiązek wpisania się do zeszytu ( data, godzina, nazwisko, nr stanowiska).
5. Przy jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba.
6. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony. Uczeń może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u nauczyciela bibliotekarza.
7. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić opiekunowi ICIM bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
8. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
9. Zabrania się:
- dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem
- instalowania programów, komunikatorów internetowych oraz dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych
- korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji
- zapisywania dokumentów na dysku twardym komputera
10. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
11. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
12. Użytkownicy ICIM zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad BHP dotyczących obsługi urządzeń elektronicznych.
13. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania Centrum.
14. Naruszenie w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z ICIM na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Regulamin został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły