Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

STOŁÓWKA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ   PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
 
I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
 
1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Pracownicy szkoły mogą korzystać ze stołówki po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11.
3. Ze stołówki korzystają uczniowie i pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje MOPR.
4. Wyżej wymienieni zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierownikowi świetlicy.
 
II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY
 
1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki w zależności od potrzeb uczniów w formie dwudaniowego obiadu.
2. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11.
3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku tzw. „ wsadu do kotła ”.
4. Nauczyciele i pracownicy szkoły ponoszą odpłatność stanowiącą koszt surowca zużytego do przyrządzania posiłków, jak również koszty ich przygotowania.
5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 
III. OPŁATY
 
1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszcza się do 10-tego dnia każdego miesiąca na nr konta szkoły: 38 1560 0013 2327 1095 7000 0001.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych opłata może być dokonana w innym terminie niż wskazany.
3. Niedokonanie wpłaty jest jednoznaczne ze wstrzymaniem obiadów dla danej osoby.
4. Kierownik świetlicy posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady dla uczniów wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości przez kierownika świetlicy.
5. Uczniowie nie potwierdzają swoim podpisem otrzymania posiłku, gdyż utrudniłoby to prace kuchni, płynność wydawania posiłków  i funkcjonowanie stołówki.
 
IV. ZWROTY ZA OBIADY
 
1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić  z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia lub pracownika szkoły wynosi jeden dzień lub dłużej.
2. Nieobecność musi być zgłoszona z jednodniowym wyprzedzeniem osobiście kierownikowi świetlicy lub telefonicznie pod numerem szkoły: 044 732 36 68. Tylko na tej podstawie nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
3. Odliczenie kwoty za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego,  następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń, pracownik szkoły lub rodzić dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, kierownik świetlicy pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
5. W czerwcu odpisów nie dokonuje się.
6. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu. Osoby odbierające obiad powinny przynieść ze sobą plastikowe naczynia
 
V. WYDAWANIE POSIŁKÓW
 
1. Posiłki wydawane są w dniach nauki szkolnej w godz. 11.30-13.00 w uzasadnionych przypadkach np. wycieczka szkolna do godz. 13.30, po wcześniejszym powiadomieniu przez wychowawców kierownika świetlicy lub pracownic kuchni.
2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez intendentkę, kierownika świetlicy i kucharkę.
3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 
VI. ZASADY ZACHOWANIA  W STOŁÓWCE
 
1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwa kierownik świetlicy.
 
VII. O WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW NA OBIADY PŁATNE W STOŁÓWCE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Z obiadów płatnych w stołówce mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
2. W pierwszej kolejności na obiady przyjmowani są uczniowie z kl. I-III, dzieci rodziców pracujących, rodzeństwa i dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej.
3. Przyjmowania uczniów na obiady dokonuje kierownik świetlicy na podstawie Karty zapisu na obiady. Rodzic ucznia powinien ją wypełnić   i złożyć do świetlicy niezwłocznie po rozpoczęciu roku szkolnego.

W wypadku dużej liczby chętnych o zakwalifikowaniu na obiady decyduje kolejność zgłoszeń.
Druki Karty zapisu na obiady są dostępne w świetlicy szkolnej lub na stronie internetowej szkoły: www.sp11.piotrkow.pl, zakładka ,,świetlica - druki”.

4. Obiady są wydawane uczniom podczas dwóch przerw obiadowych:
-   kl. I - III w godz. 11.30 - 11.50,
-   kl. IV - VI w godz. 12.35 - 12.50.
5. Kierownik świetlicy sporządza listę rezerwową uczniów chętnych do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej, których w czasie roku szkolnego dołącza w miarę możliwości do obowiązującej listy uczniów korzystających z obiadów płatnych.
6. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 4,10 zł.
Informację o koszcie obiadów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego można uzyskać od kierownika świetlicy, z ogłoszeń wywieszonych w szkole lub na stronie internetowej www.sp11.piotrkow.pl.