Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

ŚWIETLICA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Godziny pracy nauczycieli w świetlicy w roku szkolnym 2018/2019 (26 godzin)
Dni tygodnia kierownik świetlicy wychowawca świetlicy
poniedziałek 7.30 - 13.00 11.15 – 16.00
wtorek 11.15 – 16.00 7.30 – 13.15
środa 7.30 – 13.00 11.15 – 16.00
czwartek 11.15 – 16.00 7.30 – 13.15
piątek 7.30 – 13.00 11.00 – 16.00


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00.
2. W czasie przebywania dziecka w świetlicy odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi kierownik lub wychowawca świetlicy (w zależności od zmiany).
3. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie kl. I – III,  w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących.
4. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
5. Rodzice określają w Karcie zapisu m.in. czas pobytu dziecka w świetlicy i wskazują osoby upoważnione do jego odebrania.
6. Opiece świetlicy podlegają głównie:

- uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych,
- uczniowie, którzy skończyli już lekcje;
- uczniowie oczekujący na zajęcia w ramach zastępstw doraźnych za nieobecnego nauczyciela,
- uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii lub zajęcia na basenie,
- uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem, którzy czekają na lekcje;
- uczniowie czekający na zajęcia dodatkowe po skończonych lekcjach,
- uczniowie zwolnieni z lekcji, którzy nie poinformowali rodziców o wcześniejszym powrocie do domu.

7. Wszystkie dzieci zobowiązane są do przestrzegania Kodeksu etycznego uczniów należących do świetlicy szkolnej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej powinni posiadać obuwie zmienne.
9. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej pozostawiają swoje plecaki i garderobę (kurtki, worki z obuwiem itp.) w szatni (naprzeciwko świetlicy).
10. Za plecaki, gry i cenne przedmioty będące własnością prywatną uczniów odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.
11. Za zniszczone mienie świetlicy koszt ponosi uczeń, który dokonał dewastacji.
12. Podczas zajęć świetlicowych zabrania się uczniom przebywania na korytarzu.
13. Za wzorowe przestrzeganie Regulaminu uczeń może otrzymać: pochwałę w grupie świetlicowej, pochwałę do wychowawcy klasy, pochwałę na apelu szkolnym, dyplom na koniec roku szkolnego. Za łamanie Regulaminu uczeń może otrzymać: upomnienie w grupie świetlicowej lub upomnienie na apelu szkolnym. Kierownik świetlicy może skreślić z listy ucznia, który nagminnie łamie niniejszy Regulamin zawiadamiając jednocześnie o tym fakcie jego rodziców.
14. Wychowawcy świetlicy mają wpływ na ocenę ucznia z zachowania.
15. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

Dziennik zajęć świetlicy szkolnej (jeden na grupę),
Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej,
Tygodniowy rozkład tematów na poszczególne miesiące roku szkolnego,
Zeszyt obecności uczniów.

16. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem wiążące decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

Załączniki do Regulaminu stanowią:
Załącznik nr 1 – Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej
Załącznik nr 2 – Kodeks etyczny uczniów należących do świetlicy szkolnej

Regulamin opracowała: Kalina Balińska

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCY/KIEROWNIKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ PODCZAS ODBIERANIA DZIECKA PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

1. Dziecko ze świetlicy odbiera tylko rodzic/prawny opiekun lub osoba pisemnie wskazana przez prawnego opiekuna w Karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
2. W przypadku gdy nie zgłosi się po dziecko osoba uprawniona, wychowawca/kierownik świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/prawnym opiekunem lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka. Jeżeli kontakt jest niemożliwy, po ugod nieniu z Dyrektorem szkoły, powiadamia o tym fakcie Policję.
3. Następnego dnia wychowawca/kierownik świetlicy przekazuje tę informację pedagogowi szkolnemu.
4. W przypadku powtarzających się sytuacji nie odbierania dziecka ze świetlicy w wyznaczonym czasie, pedagog szkolny w porozumieniu z Dyrektorem szkoły powiadamia Sąd Rodzinny.
5. W przypadku gdy dziecko odbiera rodzic/opiekun prawny lub upoważniona osoba w stanie nietrzeźwym, wychowawca/kierownik świetlicy nie oddaje dziecka pod opiekę i wzywa w trybie natychmiastowym drugiego rodzica/opiekuna prawnego.
6. Jeżeli niemożliwe jest skontaktowanie się z rodzicem/prawnym opiekunem to wychowawca/kierownik świetlicy zawiadamia o tym fakcie Dyrektora szkoły i wzywa Policję.
7. Pedagog w dalszej kolejności zgłasza sprawę do MOPR-u w celu rozpoznania sytuacji rodzinnej ucznia i podjęcia, w razie potrzeby, dalszych działań.

KODEKS  ETYCZNY  UCZNIÓW NALEŻĄCYCH  DO  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

1. Nie wychodzimy z sal świetlicowych, nie oddalamy się od grupy – bez pozwolenia wychowawcy.
2. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam.
3. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas zajęć i odrabiania lekcji.
4. Podczas wspólnych rozmów nie przerywamy innym i nie oceniamy ich wypowiedzi.
5. Dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier.
6. Przed posiłkiem starannie myjemy ręce.
7. Zawsze sprzątamy po sobie.
8. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
9. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi.